RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA


W związku z nawiązywaną współpracą handlową, szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Transpetrol-Bis Sp. z o.o.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Salni ul. Piekarska 4, 63-700 Krotoszyn, tel. 62/7226047, email: stacja@transpetrol-bis.pl

 2. Na chwilę obecną nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostawy , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO";

  2. wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo- sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ( np. w celach podatkowych);

  3. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego marketingu usług i produktów własnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  4. lub  zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) .

 4. Posiadasz prawo:

  1. do żądania od Transpetrol-Bis  Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lubograniczenia przetwarzania, prawo wniesieni a sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

  2. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie dotyczących  jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży i dostawy i dokonania czynności poprzedzających zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji łączącej nas umowy.

 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane w zakresie : nazwa obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP , adres e - mail oraz telefon.

 7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy oraz organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi, w tym usługi transportowe, firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego oraz Producenci i Dostawcy współpracujący z nami.

 8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

 9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 10. Podmiotami, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są Producenci i Dostawcy celu świadczenia usługi w zakresie administrowania aplikacją wykorzystywaną do przesyłania danych na temat odsprzedaży i danych na temat zapasów produktów oraz w celu dokonywania rozliczeń finansowych między Transpetrol-Bis  a tymi podmiotami oraz podmioty świadczące dla nas usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego.

 11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.